ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

2705,00   Kg/m3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

0,11   %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ

95,00   MPa

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

15,00   MPa

ΦΘΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΒΗ

8,55   mm